Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
v spoločnosti BAU STORY, s.r.o.

ktoré spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je :

BAU STORY, s.r.o., so sídlom 908 49 Kátov, Vrchovina 190,

IČO : 52 143 996, DIČ : 212 091 0770, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  Oddiel : Sro, Vložka č. 43632/T

Kontaktné údaje prevádzkovateľa :

                                                            Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na e-mailovej adrese : baustory@baustory.sk

Účel spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť BAU STORY, s.r.o. spracúva osobné údaje :

 1. ak je to nevyhnutné na základe právneho základu podľa § 13 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a ktoré sú nevyhnutné podľa osobitného predpisu
 2.  so súhlasom dotknutej osoby podľa § 14 citovaného zákona.

na účely :

 • mzdy a personalistika : na účely zdravotného a sociálneho poistenia, daňové účely prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov. Podmienky zákonného spracovania osobných údajov zamestnancov sú obsiahnuté v internej smernici zamestnávateľa.
 • údaje súvisiace so zmluvou : prijímanie objednávok, vystavovanie dodacích listov, faktúr, na tieto účely spracúvame údaje v rozsahu : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne adresa dodania tovaru ak je odlišná od adresy objednávateľa. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely daňovej evidencie a účtovníctva uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov. Ostatné údaje, ktoré nie sú potrebné zo zákona (napr. telefónne číslo, mailová adresa) vymazávame po skončení zmluvy a po splnení si všetkých povinností aj zo strany zákazníka (napr. po úhrade faktúry, po skončení záručnej doby a pod. )
 • dane a účtovníctvo : údaje o fyzických osobách, ktoré spracúvame na účely agendy dane a účtovníctvo uchovávame po dobu určenú právnymi predpismi, spravidla 10 rokov,
 • právna agenda : napr. právne nároky zo zmlúv, z nezaplatených faktúr, zo škodových udalostí – spracúvame osobné údaje, ktoré môžeme poskytnúť subjektom poskytujúcim právne služby,
 • archivácia a registratúra : informácie, ktoré sa archivujú, spracúvame po dobu ustanovenú zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach,
 • kamerový systém : osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame za účelom ochrany našich práv a oprávnených záujmov a to najmä na ochranu nášho majetku, na ochranu života a zdravia našich zamestnancov a zákazníkov. Kamerovým systémom monitorujeme naše vonkajšie priestory a priestory predajne. Monitorované priestory sú označené informačnými tabuľkami ako monitorovaný priestor. Režim kamerového systému je v nepretržitej prevádzke vo forme obrazový záznam bez zvuku. Dotknutými osobami sú všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch prevádzky. Údaje z kamerového systému môžeme poskytnúť príjemcom, ktorými sú orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné osoby (napr. súdy, znalci, poisťovne, správne orgány).  

Zásady spracúvania osobných údajov :

Spoločnosť BAU STORY, s.r.o. dodržiava pri spracúvaní osobných údajov zásady spracúvania osobných údajov.

Zásada zákonnosti – osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom a dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv oprávnených osôb.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétny a oprávnený účel a ďalej tieto údaje nespracúvame.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len primerané a relevantné údaje a v nevyhnutnom rozsahu.

Zásada správnosti – osobné údaje, ktoré spracúvame musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Dbáme na to, aby sa nesprávne údaje bez zbytočného odkladu vymazali alebo aktualizovali.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý údaje spracúvame, prípadne, ak je to potrebné na účely účtovníctva a archivácie.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje spracúvame prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Údaje sú chránené pred nezákonným a neoprávneným spracúvaním, náhodnou stratou, výmazom alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – dodržiavame základné zásady spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom.

Záruky ochrany osobných údajov

Máme prijaté primerané personálne, organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame. Máme spracovanú bezpečnostnú politiku a smernice na ochranu osobných údajov.

Neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobných údajov.

Odvolanie súhlasu

Ak osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na údaje, ktoré spracúvame zo zákonných dôvodov.

Práva dotknutých osôb

Ak ste dotknutou osobou, o ktorej údaje spracúvame, máte právo na základe písomnej žiadosti,         e-mailovej žiadosti, alebo žiadosti podanej osobne v spoločnosti BAU STORY, s.r.o. v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod :

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • žiadať o informácie o spôsobe a spracúvaných osobných údajoch a právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

Poskytovanie informácii

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v spoločnosti BAU STORY, s.r.o., alebo otázky o ochrane osobných údajov v spoločnosti BAU STORY s.r.o.

zasielajte na adresu sídla spoločnosti : 908 49 Kátov, Vrchovina 190,

alebo mailom na adresu : baustory@baustory.sk.

Vašu žiadosť vybavíme do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti bezplatne. Podľa § 21 ods. 3 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba žiada, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Zodpovednou osobou je : Miroslav Míšaný, e-mail : baustory@baustory.sk

V Kátove, dňa 1.2.2019

This will close in 0 seconds